obec

Obec Modrová leží na západnom úpätí strednej časti Považského Inovca v údolí Modrovského potoka obkolesená najmä vápencovými vrchmi. Jej nadmorská výška je v rozpätí od 101 do 532 mnm, stred obce sa nachádza vo výške 204 m, najvyšší vrch Grnica - 532 mnm. V roku 1991 bola na Grnici objavená najväčšia jaskyňa v Považskom Inovci – Modrovská jaskyňa (dĺžka 542 m, hĺbka 45 m). Z dôvodu bezpečnosti a ochrany krasu však nie je prístupná verejnosti. Chotár obce (I 167 ha) vypĺňajú vo východnej časti najmä dubobučiny a bučiny, bezprostredné okolie obce tvoria borovicové porasty. V rekreačnej oblasti v lokalite Kalište sa nachádza minerálny prameň Kyselka. V k. ú. obce Modrová sa v lokalite Hlávky rozprestiera prírodná rezervácia Kňaží vrch, ktorá je adrovým územím CHKO Tematínske kopce a nadregionálneho biocentra Tematínske vrchy. Chránené územie predstavuje biologicky a krajinársky veľmi cenný priestor s viacerými teplomilnými spoločenstvami, útočište existenčne ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ktoré je na tomto území veľmi pestré. Národná prírodná rezervácia Tematínske vrchy je jednou z najznámejších častí regiónu. Druhová pestrosť rastlín a živočíchov radí toto územie medzi európske rarity a preto je zaradené aj v sieti území s prírodnými hodnotami celoeurópskeho významu - EECONET. Priemerná ročná teplota je 9°C. Priemerný počet zrážok 600 - 700 mm. Archeologické výskumy blízkeho okolia, miestne a chotárne názvy zaraďujú našu obec do obdobia najstaršieho osídlenia nášho územia. Kostrový hrob skrčenca v susednej obci Modrovka dokazuje, že toto územie bolo osídlené už v neolite - v mladšej dobe kamennej. Môžeme usudzovať, že územie našej obce bolo osídlené už v období Veľkomoravskej ríše (9. - 10. stor.). Svedčí o tom slovanské sídlisko a veľkomoravská rotunda so zachovalým spodným murivom a s cintorínom v lokalite Ducové - Kostolec, ktorá hraničí s chotárom našej obce. Prvú písomnú zbierku o obci spomínajú „Školské pamäti" z roku 1896, ktoré uvádzajú, že po veľkom požiari v roku 173I, kedy zhorela fara aj so všetkými dokladmi, našiel gróf Ferenc Zichy v kostole zamurovanú dosku, na ktorej bolo latinsky napísané:

 kostol

Turris fortissima, nomen Domini, per gentem Romanum erecta, anno Domini MCLVII mense Nov. XVIII.

(Vo voľnom preklade: Silná veža v mene Pána postavená rímskym ľudom v roku 1157 v mesiaci novembri 18.)

Obyvatelia sa živili najmä poľnohospodárstvom, tesárstvom a kolárstvom, ženy výšivkárstvom. Mnoho ľudí odchádzalo na sezónne práce do cudziny (Rakúsko). V prvej svetovej vojne zahynulo 15 občanov, počas trestnej výpravy maďarských žandárov do obce v novembri 1918 šiesti chlapi a jedna žena. Najstaršou historickou pamiatkou obce je rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela - r. 1157. Patrí k vzácnym historickým románskym pamiatkam a jej zaradený do zoznamu stavebných kultúrnych pamiatok. Denne sa v ňom slúžia bohoslužby. Správnym začlenením patrí obec Modrová medzi najjužnejšie obce okresu Nové Mesto nad Váhom, najvýhodnejšie spojenie je však na mesto Piešťany. V súčasnosti má obec vybudovanú solídnu štruktúru služieb občanom: zdravotné stredisko s ambulanciou obvodného lekára, materskú školu, poštový úrad, kultúrny dom, knižnicu, predajňu s rozličným tovarom, potraviny, pohostinstvo, tri autoservisy, výrobu koženej galantérie. V rekreačnej oblasti Modrová - Lazy sa nachádza dom seniorov. Poslaním domova Senior Modrová je poskytnúť bezpečné, dôstojné a spokojné prostredie občanom, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. Podporujeme aktívny postoj k životu, ktorý vychádza z individuálneho prístupu ku klientom. V súčasnosti má obec 511 obyvateľov.

header

Z hľadiska klimatického samotná obec Modrova patrí do teplej oblasti, tak ako celé západné podhorie Považského Inovca. V normálnych rokoch priemerný počet ľadových dní, keď teplota nevystúpi nad bod mrazu, býva okolo 30 za rok a letných dní, s teplotou vyššou ako 25°C, je takmer 70. Ročný úhrn zrážok sa v obci pohybuje okolo 650 mm, no na hrebeni hôr stúpa až na 900 mm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou v nižnej časti chotára je okolo 40 dní, no v horskej časti je to viac ako dvojnásobok. V západnej rovinatej časti chotára dominuje rovinatá niva Váhu, tvorená holocenými náplavami, ktoré pozostávajú z pieskov, povodňových kalov a hlín. Geologicky odlišná je horská oblasť chotára, ktorá tvorí takmer 8 kilometrov dlhá Modrovská dolina s priľahlými svahmi.

RASTLINSTVO

Rastlinstvo je prevažnej miere karpatské a sú v ňom zväčša zastúpené tie isté druhy, ktoré rastú na celom území Slovenska. Rastlinstvo v pohorí Považského Inovca má však aj svoje zvláštnosti, vyskytujúce sa aj v hraniciach Hôrky. Dve tretiny plochy obce pokrývajú lesy. Lesné bohatstvo je u nás ešte nedocenené, najmä význam lesných celkov z hľadiska ekologického. Lesy sú listnaté a prevláda v nich buk. V minulosti dominujúce duby už nie sú hlavným stromovým druhom, pretože sa ťažili nielen pre kvalitné drevo, ale aj kôru. V lesoch sa okrem buka a duba hojne vyskytujú aj javory, jasene a hraby. Nemožno zabudnúť ani na veľké množstvo rôznych húb, rastúcich v Modrovskej doline a na priľahlých svahoch. Najmä hojný výskyt našej najznámejšej jedlej huby - Hríba dubového - lepšie známeho pod menom dubák, priľaka do našich lesov veľa hubárov aj z ďalekého okolia.

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline