Prírodná rezervácia Kňaží vrch Nachádza sa v k. ú. Lúka, Modrová, Stará Lehota a má celkovú výmeru 106,27 ha. Chránené územie predstavuje biologicky a krajinársky veľmi cenný priestor s viacerými teplomilnými spoločenstvami, útočište existenčne ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Väčšinou ide o ochranné lesy a ťažko zalesniteľné holiny. Prírodná rezervácia Kňaží vrch je jadrovým územím navrhovanej CHKO Tematínske kopce a nadregionálneho biocentra Tematínske vrchy. V k. ú.Modrová sa rozprestiera v lokalite Hlávky /511 m n. m./ s bočnými bohato členenými výbežkami do Lúčanskej doliny. Rastlinstvo regiónu sa vyznačuje mimoriadnou pestrosťou. V nižších vegetačných stupňoch sú rozšírené bukové a dubovo-hrabové lesy. V nich často veľké plochy pokrýva tmavozelená ostrica chlpatá. Pre kopcovité vrchy sú typické teplomilné dubiny s Dubom plstnatým.

Tieto lesy sú nízkeho vzrastu, riedke s trávnatými čistinkami. Pokrútené kmene a konáre dubov plstnatých majú často neobyčajné tvary. V ich poraste sa často vyskytuje chránený ker - Drieň obyčajný. V trávnatom poraste rastie Stoklas jednosteblový a ďalšie trávy a ostrice. Na južných vápencových svahoch rastú rastliny prispôsobené suchu a vysokým teplotám napr.: Rozchodník biely, Rozchodník prudký, tzv. „skalná ruža" z tráv Kostrova bledá, Ostrica nízka „čertove kolieska“, hadomory, púpavce, Klinček Lumnitzerov, Jasenec biely. Veľký vedecký význam má výskyt chráneného druhu Ponikleca veľkokvetého. Veľmi pestré je aj živočíšstvo na tomto území. Zo stavovcov je hojne rozšírená Jašterica zelená, Užovka stromová, Salamandra škvrnitá, či Slepúch lámavý. Vtáctvo reprezentujú najmä Ďateľ bielochrbtý, Holub plúžik a Jariabok hôrny. Z chránených a ohrozených druhov fauny /živočíšstva/ sú tu bežné Križiak pásavý, Slepúch červený, Modlivka zelená, Vidlochvost ovocný, Roháč veľký, Fúzač zavalitý, vzácna je i Kobylka sága stepná. V roku 1997 tu bol objavený nový druh motýľa - Modráčik slovenský. Skvostom medzi chrobákmi je Fúzač alpský, z motýľov upúta aj Dúhovec väčší. K vzácnym druhom bezstavovcov patrí napr. modrosfarbený slimák Sliziak karpatský. Druhovým bohatstvom a rôznorodosťou tunajšej fauny má tento región nesmiernu hodnotu. Na území tohto regiónu nájdeme aj všetky skupiny hornín. Najpočetnejšie sú usadené horniny. Práve v nich sa vytvorili najznámejšie jaskyne regiónu Beckovská a Modrovská jaskyňa. Aj keď nie sú verejnosti sprístupnené, ukrývajú vo svojich priestoroch mnoho krásnej sintrovej a kvapľovej výzdoby. V úzkom páse Považského Inovca zasahujúcim i kataster Tematínskych vrchov môžeme nájsť najmä vápence a dolomity. Národná prírodná rezervácia Tematínske vrchy je jednou z najznámejších časti regiónu. Nachádza sa tu veľké množstvo existenčne ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Druhová pestrosť živočíchov radí toto územie medzi európske rarity, a preto je zaradené aj v sieti území s prírodnými hodnotami celoeurópskeho významu - EECONET.

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline