VÝPIS ZO STANOV

S t a r é h o u r b á r u , pozemkového spoločenstva MODROVÁ

P r v á č a s ť
Článok 1 Z á k l a d n é  u s t a n o v e n i a


Názov s p o l o č e n s t v a : Starý urbár, pozemkové spoločenstvo.
916 35 M o d r o v á
S í d l o s p o l o č e n s t v a : 916 35 Modrová, okr.Nové Mesto n. V.

Článok 2: Ú č e l a c i e l č i n n o s t i


Starý urbár, pozemkové spoločenstvo, Modrová / á alej len spoločenstvo / je dobrovoľné spoločenstvo vlastníkov spoloč - ných pozemkov / pasienky a lesné pozemky /, ktorého účelom je vykonávať hospodársku činnosť na týchto spoločných pozemkoch a s tým súvisiace činnosti. Cieľom činnosti spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoloč ných pozemkoch a obstarávať záležitosti vyplývajúce zo spoločného vlastníctva k nim.

Dokumenty na stiahnutie :

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline