VÝPIS ZO  STANOV

Pasienkového u r b á r u , pozemkového spoločenstva, MODROVÁ
 
P r v á č a s ť
 
Článok 1 : Z á k l a d n é u s t a n o v e n i a
Názov spoločenstva: Pasienkový urbár, pozemkové spoločenstvo,
916 35 M od r o v á
Sídlo spoločenstva: 916 35 M o d r o v á, okr.Nové Mesto n. V.
 
Článok 2: Ú č e l a c i e l č i n n o s t i
 
Pasienkový urbár, pozemkové spoločenstvo, Modrová / číalej len spoločenstvo / je dobrovoľné spoločenstvo vlastníkov spoloč - ných pozemkov / pasienky,trvalé trávnaté porasty,ostatné plochy ktorého účelom je vykonávať hospodársku činnosť na týchto spoločných pozemkoch a s tým súvisiace činnosti. Cielom činnosti spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločných pozemkoch a obstarávať záležitosti vyplývajúce zo spoločného vlastníctva k nim.
 
Článok 3: H o s p o d á r e n i e s p o l o č e n s t v a
1.Spoločenstvo hospodári so svojím majetkom a prostriedkami, ktoré tvoria: a/ hnuteľný a nehnuteľný majetok a jeho výnosy b/ príjmy z hospodárskej činnosti c/ členské a účelové príspevky 
2. Nehnuteľný majetok spoločenstva je tvorený spoločnými pozemkami a porastami na nich ležiacimi v katastrálnom území obce
Modrová evidovanými pod parcelnými číslami:972/2, 981/1, 981/2, 988/1, 988/2a,988/2b, 989, 990, 1143/1, 1147/la, 1147/lb ,
1147/2a, 1147/2 b, 1147/3, 1148/1, 1186/2 vo vl.č. 352, v celkovej výmere 100.1731 ha.
3. Spoločenstvo hospodári Zmluvou o združení s pozemkovými spočenstvami Starý urbár a Lesná spoločnosť Hlávky Modrová v súlade
s touto zmluvou, stanovami a ostatnými záväznými právnymi predpismi.2
4. O naložení s majetkom a prostriedkami spoločenstva/ o nálože ní s výnosmi alebo ziskom z hospodárskej činnosti rozhoduje
valné zhromaždenie. Prednostne sa uhrádzajú dane a odvody.
5. Podiel člena spoločenstva na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie zodpovedá veľkosti jeho vlastníckeho podielu.

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline