ÚMRTIE

Do knihy úmrtí sa zapisuje
· deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
· meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,
· deň, mesiac a rok zápisu.
Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu.
Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho.
Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.
Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátum úmrtia, matričný úrad zapíše ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia.
Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:
· 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,
· občiansky preukaz zosnulého,
· občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.
Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 1,50 €

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline