MANŽELSTVO

Do knihy manželstiev sa zapisuje:
· deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia manželstva,
· meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len "manželia"),
· meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
· dohoda manželov o priezvisku,
· dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare,
· štátne občianstvo manželov,
· mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
· deň, mesiac a rok zápisu.
Postup pred uzatvorením manželstva
Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
1. rodný list,
2. doklad o štátnom občianstve,
3. potvrdenie o pobyte,
4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
5. doklad o rodnom čísle.


Doklady uvedené v bode 2,3 a 5 možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.
Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavierané pred orgánom štátu alebo cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Ak by obstaranie niektorých dokladov bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, matričný úrad môže pripustiť ich nahradenie čestným vyhlásením snúbenca.
Okrem dokladov už uvedených, snúbenci, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.
O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať
· mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
· mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
· dátum a miesto uzavretia manželstva,
· meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,
· dohodu snúbencov o priezvisku,
· meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
· odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
Informácie pre cudzincov
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
· rodný list,
· doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva*,
· doklad o štátnom občianstve*,
· doklad o pobyte*,
· potvrdenie o osobnom stave*,
· úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
· právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca, doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Doklady označené hviezdičkou nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.

Manželstvo sa uzatvára na základe dobrovoľného rozhodnutia muža a ženy vytvoriť harmonické, pevné a trvalé životné spoločenstvo.
Manželstvo je v slovenskom rodinnom práve zakotvené ako zväzok muža a ženy, jeho hlavným účelom je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Toto spoločenstvo, založené na právnom vzťahu, je postavené na zásadách dobrovoľnosti a rovnoprávnosti.
Civilná i cirkevná forma uzavretia manželstva majú v našom právnom poriadku od 1. júla 1992 rovnoprávne postavenie, po právnej stránke majú rovnakú váhu a dôležitosť a zákon o rodine pre nich stanovuje rovnaké podmienky.
Ak snúbenci uzatvoria občiansky sobáš, nemá následný náboženský obrad už žiadne právne následky. Ak uzavrú cirkevný sobáš, nemôžu následne uzavrieť občiansky sobáš. Inými slovami, po občianskom sobáši môže nasledovať cirkevný sobáš, má však už iba povahu obradu, lebo manželstvo už vzniklo občianskym sobášom.
Štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným.
Postup pri uzavretí manželstva upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení.
Cirkevný sobáš
Podstatnou charakteristikou cirkevného sobáša je, aspoň u kresťanských cirkví, že sviatosť manželstva je chápaná omnoho vážnejšie ako v prípade občianskeho sobáša. Kým je občiansky sobáš pri splnení zákonných podmienok možné absolvovať hoci i mnohokrát za život, praktizujúci kresťan smie podľa zásady „Čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje„ vstúpiť do zväzku manželského iba raz, lebo cirkev chápe manželstvo ako doživotný sľub. Výnimkou je úmrtie druhého z manželov alebo niektoré špecifické okolnosti umožňujúce cirkevnú rozluku manželstva, ktoré sú vždy veľmi dôkladne skúmané.
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako príslušným orgánom.
Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.
Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.

Príprava cirkevného sobáša
Termín cirkevného sobáša je potrebné si na farskom úrade dohodnúť aspoň dva alebo tri mesiace vopred(v závislosti od veľkosti cirkevnej komunity, niekedy to môže byť aj šesť alebo viac mesiacov vopred), aby bol dostatok času na prípravné stretnutia s kňazom, ktoré sú jednou z podmienok pre uzavretie cirkevného sobáša. Týchto stretnutí je obvykle 6a konajú sa najčastejšie vo farnosti, kde sa bude konať obrad. Pokiaľ sú obaja snúbenci rovnakého vyznania, malo by všetko prebehnúť jednoducho.
Pokiaľ je jeden zo snúbencov neveriaci a jeho partner chce mať napriek tomu cirkevnú svadbu, musí príslušný kňaz požiadať o zvláštnu výsadu biskupa svojej diecézy (tzv. dišpenz). Výnimkou nie je ani situácia, kedy v súvislosti s plánovaným uzatvorením sobáša jeden zo snúbencov konvertuje k vyznaniu svojho partnera.
Občiansky sobáš
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Matričný úrad príslušný podľa predchádzajúceho odseku môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.
Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie matričného úradu sa v tomto prípade nevyžaduje.
Snúbenci pri uzavieraní manželstva súhlasne vyhlásia, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj zdravotný stav.
Snúbenci pri uzavieraní manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi aj súhlasne vyhlásia, či
· priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
· si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
· priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva.
Ak si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí.
Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že jeho skoršie manželstvo zaniklo alebo že súd rozhodol o tom, že manželstvo je neplatné.

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva
Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou; v takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné. Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak skoršie manželstvo zaniklo alebo ak súd rozhodol o tom, že skoršie manželstvo je neplatné.
Manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením. V takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné.
Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov. Bez povolenia súdu je manželstvo neplatné. V takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné. Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak manžel alebo manželka, ktorý bol v čase uzavretia manželstva maloletý starší ako 16 rokov, už dovŕšil 18 rokov alebo ak manželka otehotnela.
Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo len s povolením súdu.
Manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva.
Ak uzavrie manželstvo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba, ktorá trpí duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné, aj bez návrhu.
Ak bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, rozhodne súd o neplatnosti tohto manželstva na návrh ktoréhokoľvek z manželov. Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak sa zdravotný stav manžela stal zlučiteľným s účelom manželstva.
Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. O tom, že manželstvo je takto neplatné, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela. Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva dozvedel.

Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva
· bolo vynútené násilím,
· urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov,
· bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva,
· bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
· bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo
· urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva.

Správne poplatky
1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby– 16,50 €,
4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 €,
5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 €,
6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €,
7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 €,
8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt – 199 €.
Oslobodenie
Od poplatku položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Od poplatku podľa bodov 1 a 2 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
Poplatok podľa bodov 6 - 8 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
Poplatok podľa bodu 1 a 5 vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad). Poplatok podľa bodu 2 až 4 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Kalendár vývozov

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Read more
Základné cookies
Základné cookies
Prijať
Decline