MODROVÁ

Oficiálna web stránka obce

Dnes je meniny má

Poplatky obce Modrová

 

·Vydanie známky na psa 1,- €
 
·Vydanie náhradnej známky na psa 2,- €
 
·Poplatok za novú smeťovú nádobu :
 
110 l kontajner s kolieskami kovový :18,- €
 
110 l kontajner bez koliesok kovový : 15,- €
 
120 l kontajner plastový  : 13,- €
 
·Poplatok za rozhlasovú reláciu 5,- €
 
·Kopírovacie služby: 1 strana 0,10 €
 
 
 

Správne poplatky 

 
Za inú činnosť vykonávanú na matričnom úrade
 
 
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 €
 
Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 1,50 €
 
Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu v českom jazyku 3,- €
  
Potvrdenie o pobyte 5,- €
 
 
Životné prostredie 
 
 
-podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona
(výruby stromov)    -  FO 10,- €
                                   -  PO 100,- €
 
 - poplatok za povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 5,- €
 
- poplatok za uvedenie malého zdroja znečisťovania do prevádzky 5,- €
 
Stavebná správa
 
- ohlásenie drobnej stavby :
FO  10,- €
 PO  30,- €
- ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác :
FO 10,- €
PO 30,- €
- za vydanie povolenia za zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka 80,- €
 

Správne poplatky na matričnom úrade 

 
-povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 €
 
-uzavretie manželstva pre iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 €
 
-povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
 
-povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,- €
 
-povolenie uzavrieť manželstvo pred iným štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,- €
 
-uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,- €
 
-Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
 
-Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,16
 
 
Iné správne poplatky
 
- Vydanie rybárskeho lístka
 
- Rybársky lístok trojročný 17,- €
 
- Rybársky lístok ročný 7,- €
 
- Dieťa do 15 rokov je od poplatku za rybársky lístok oslobodené.
 
- Rybársky lístok sa vydáva každej osobe, ktorá o to požiada aj keď nemá trvalý pobyt v obci.